Ordningsregler/FBKregler & policy för medlemmar i Finnboda Båtklubb (FBK) gällande från 2010-11-18

Ordningsregler/FBKregler & policy är den aktuella och praktiska tillämpningen av FBKs stadgar
                                           .

MMB

Medlem med båt   

innehar båt och disponerar brygg- eller uppläggningsplats, eller bådadera i FBK

MUB

Medlem utan båt    

disponerar ingen brygg- eller uppläggningsplats i FBK

MH

Hedersmedlem

tillhör kategori MMB eller MUB

MP

Presumtiv medlem

Som ovan men MPS/V

benämnes den som ansökt om medlemskap (MMB) och kan beredas vinterplats

benämnes den som beviljats brygg- och/eller uppläggningsplats och köar för att ansöka om fullt medlemskap( när vi kan erbjuda vinterplats)

1.  Medlemsansökan och antagningsregler
Varje person som ansöker om medlemskap ska intervjuas av styrelsen om varför han/hon vill bli medlem i klubben. Det är av yttersta vikt att vi har av klubblivet intresserade presumtiva medlemmar (MP).  Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen, vilken meddelar på första förenings-möte att ny presumtiv medlem (MP) lämnat in ansökan om medlemskap. Styrelsen tar sedan denna medlemsansökan på tre föreningsmöten och beslut om inträde tas av alla medlemmar på första årsmötet därefter. Praxis har värkt fram under årens lopp och innebär att den som ansöker om medlemskap kan först efter att har varit presumtiv medlem under tre säsonger hos klubben få beslut taget av alla medlemmarna på årsmötet därefter.

2.  Pliktavgifter
Vid åsidosättande av § 1 & 2 äger FBK rätt att ta ut pliktavgift enligt följande system:

           utesluten ur FBK,  alt böter enligt styrelsens förslag till ordinarie möte.

3. Arbetsplikt
Vid beordrat arbete, sjösättning, upptagning eller vakt är MMB och MP skyldig att delta.
Förhinder skall meddelas till någon i styrelsen senast 1 dygn i förväg.
Skickas ersättare skall denne vara minst 18 år och ha kännedom om verksamheten.

4. Avgifter
MMB skall själv ombesörja att medlemsavgift betalas till klubbens plusgirokonto 790566-4 inom en månad efter att årsmötet har hållits. Inbetalningskort skall normalt finnas i klubbhuset. Meddela kassör om inbetalningskorten saknas. Medlemsavgift fastställes på varje årsmöte.
MUB, MP och NY MEDLEM erhåller ett email med uppgifter om beslutade avgifter efter årsmötet alt. om e-postadress saknas erhåller ett inbetalningskort som skall betalas inom angiven förfallodag alt. senast 30 dagar efter poststämpels datum.
ÖVRIGA AVGIFTER betalas senast 30 dagar från poststämpelns datum på kuvertet med inbetalningsavin.

5. Nyckel
Endast MMB kan kvittera ut nyckel till FBKs lokaler mot erläggande av depositionsavgift  på 300 kr. Ny depositionsavgift ska betalas om ny nyckel ska ersätta förlust av nyckel. Depositionsavgiften återbetalas vid återlämnande av felfri nyckel. För nyckel utlämnad före 1997 var depositionsavgiften 50 kr. Nycklar utlämnas hos alt. återlämnas till klubbmästaren

6. Båtbyte
MMB och MP är skyldig att till hamn- och/eller varvskapten anmäla båtbyte, samt att få godkänt att plats kan beredas inom FBKs område.
Underlåtenhet av detta kan innebära att ordinarie båtplatsen anses förverkad.

7. Andrahandsuthyrning, överlåtelse till medsökande och/eller affärsmässig verksamhet
Det är absolut förbjudet att hyra ut sin båtplats i andra hand.
Ej heller får medsökande överta medlems plats i klubben.
Det är även absolut förbjudet att bedriva båtuthyrning eller annan affärsmässig verksamhet med båtplats i klubben som bas.
Den medlem som inte efterlyder denna paragraf i ordningsregler/FBKregler blir omedelbart utesluten ur klubben (direkt styrelsemötesbeslut gäller).

8. Parkering på båtklubbarnas gemensamma parkeringsplats vid Kvarnholmvägen
Alla medlemmar med båt i klubben erbjuds parkeringstillstånd att fästa vid hans/hennes bilruta, väl
synligt för parkeringsbolaget Hojab. Medlem skall vara aktsam om sitt parkeringstillstånd och meddela kassören om han/hon ’tappat’ sitt parkeringstillstånd. Vi är noga med att parkeringstillstånd inte hamnar hos andra än de som har rätt att parkera på vår yta vid Kvarnholmsvägen. Om medlem parkerar utan synligt parkeringstillstånd i hans/hennes bil och får en parkeringsbot, kommer kassören inte att häva boten i fortsättningen! Var och en ansvarar för att se till att parkera med synligt parkeringstillstånd.

9. Medlemsmatrikel
Medlemsmatrikel skall vara korrekt uppdaterad. Varje medlem (MMB, MUB, MH, MP) skall meddela kassör ändrad adress, telefonnummer, e-mailadress, byte av försäkringsbolag med flera uppgifter som är av betydelse i matrikel och andra listor. Uppdatering görs på blankett Uppdatering av medlemsmatrikel.  I matrikeln skall alltid korrekta uppgifter finnas - extra viktigt att du lämnat korrekt adress och för att du ska nås av kallelser och information.

10. Upptagning av båtar
Upptagning av större båtar är av kapacitets- och bottenförhållande begränsade till båtars maxvikt- & mått enligt följande: Vikt= 4000 kg på slip och vagn  Längd=10 m. Bredd= 3,3 m.  Djup=1,2 m.
Båtar med olämplig viktfördelning och utformning av undervattensdelen för FBKs slipredskap och vagnar och därför bedömda av hamn- och/eller varvskapten som en säkerhetsrisk vid upptagning, kan nekas detta. Motorbåtar har företräde före kortkölade segelbåtar.

11. Båtplats vid brygga
För disposition av bryggplats gäller båtars maxvikt & mått:
Vikt= 6000 kg. Längd=10 m. Bredd= 3,3 m. Djup=1,8 m.
Antalet platser med maxvikt & mått är begränsade med hänsyn till slitage på bryggor. Hamn- och/eller varvskapten har rätt att bereda plats för enstaka båt vars maxvikt & mått överskrides om denna enstaka båt bedöms att inte orsaka skador på brygganläggning, samt har styrelsens godkännande.

12. Slip
Slip får endast användas för enskilt bruk, om tillåtelse har erhållits av hamn- och/eller varvskapten eller slipförman.

13. Båtförsäkring & fullmakt för kontroll
Alla båtar som ligger inom FBKs område skall vara försäkrade.
Fullmakt för styrelsens kontroll hos uppgivet försäkringsbolag skall ges kassören.

14. Förtöjning & stöttning av båt
Varje medlem som har båt i klubbens hamnområde är skyldig att se till att hans/hennes båt är
ordentligt förtöjd och fendrad, samt se till att den är ordentligt stöttad när den står på land.
Varje medlem har två förtöjningsringar på bryggan och en boj att förtöja vid. I de två förtöjnings-
ringarna skall varje medlem ha förtöjningsfjäder och förtöja med dubbla linor. OBS! Ingen rund-
sling i förtöjningsringarna får förekomma! Måste endast en lina användas skall den göras fast med
en knop i båten så att den fungerar som två separata linor. Helst skall separata linor från både styr-
och babord fästas i bojringen och i de två förtöjningsringarna på bryggan.
 
15. Båtbockar
Alla medlemmar som får en landplats för vintern hos klubben skall ordna med egna båtbockar.
Båtbockarna skall vara 60 cm höga och lika breda som båtens bredd. De skall vara tydligt
uppmärkta med namn. Båtbockarna skall godkännas av hamn- eller varvskapten, slipförman, vice 
ordförande eller ordförande.

16. Elektriska anslutningar
Elektriska anslutningar skall vara urkopplade ur uttagspunkten (stolpe/brygga) när båten är obevakad.
Elektriska värmekällor är förbjudet att använda utan närvaro om inte godkännande från hamnkapten finns.
Alla privata anslutningar som används skall vara skyddsjordade och i gott skick för att undvika personskador.
Hamnkapten har rätt att förbjuda anslutningar som inte uppfyller säkerhetskraven.

17. Sopor & miljöfarligt avfall
Varje medlem ansvarar för att hushållssopor tas hem! Varje medlem ansvarar för att miljöfarligt avfall tas hem eller deponeras i avsedd plats såsom kommunens återvinningsbehållare eller miljöstation som finns på parkeringsplatsen i anslutning till FBKs  trappor. Blybatterier lämnas i miljöstationen. När vi har tillräckligt många batterier för att fylla batteriboxen vid miljöstationen på parkeringen gör vi det, låser boxen och ringer för hämtning. Avfallshanterings – och miljöplan finns tillgängliga i klubbhuset och på klubbens hemsida www.finnbodabk.se

18. Ordningsregler för klubbhus och hamnplan
Av styrelsen uppsatta ordningsregler för klubbhus och hamnplan skall följas. I klubbens lokaler råder absolut rökförbud med hänsyn till barnfamiljer och allergiker.

19. Kännedom om gällande stadgar och ordningsregler/EBKregler.
Det är varje medlems skyldighet att ha kännedom om gällande stadgar, ordningsregler/FBKregler,
samt att rätta sig efter dessa. Kalender och andra aktiviteter finns på klubbens hemsida och i väggstället i klubbhuset (blädderpaneler).  På klubbens hemsida finns all info att hämta. Om info saknas skall medlem tala med kassören eller någon annan i styrelsen.

20. Vakten
Sekreteraren är ansvarig för vaktlistan, som görs i samarbete med grannklubbarna Segelsällskapet Gäddviken och Svindersviks båtklubb.
Eventuella byten av vaktpass gör medlemmarna sinsemellan. Vi har ingen ’vaktchef’ utan byten ska göras mellan medlemmarna.
Har medlemmar bytt vaktpass med varandra ska detta skrivas in på vaktlistan som sitter på anslagstavla i klubbhuset.
När medlem fullgjort sin vakt ska han/hon signera på vaktlistan.
Ingen vaktar ensam!
Medlem ska ringa dagen före vakten till sin vaktkompis!
Kom ihåg att den som inte gör sitt vaktpass får betala pliktavgift.

 

Styrelsen