Stadgar för Finnboda Båtklubb

Klubben bildades 1948-08-31 och har sin hemort/verksamhetsområde i Svindersviken, Nacka kommun. Stadgarna antagna 1948-03-31. Reviderade 2010-11-18.

§ 1                 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god miljö, samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Klubbens ändamål är att samla vänner av båtsport, höja och bevara hågen för sjön, samt bevara intresset för livet på sjön och i skärgården. Klubben ska även tillvarata medlemmarnas intressen beträffande plats för medlems båt i klubbens hamn. Klubben ska anordna gemensamma utflykter och tävlingar.

§ 2                 Medlemskap

2.1                 Ansökan och antagning

Klubben fortsätter att följa stadgarna från 1948 d v s behåller rätten för varje medlem som betalat inträdesavgift att medlemmens båt ska ha både brygg- och landplats - såvida båten uppfyller de kriterier som anges i ordningsföreskrifter/FBKregler, se också 12 Hamn- och uppläggningsanläggningar   
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål att verka för att klubben kan fortleva som ideell klubb med medlemmar som är villiga att delta i klubbens aktiviteter. Därför har beslutats i dessa reviderade stadgar att nya medlemmar som väljs in måste förstå vikten av att de vill bli medlemmar i en ideell klubb. Klubbens brygg- och landplatser ska inte likställas med en kommersiell marinas. I ordningsregler/FBKregler fastställs hur medlemsansökan ska behandlas.

2.2                 Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
1.          MMB enskilda vuxna medlemmar med båt, medsökande kan anges och tas till matrikeln
2.          MUB enskilda vuxna medlemmar utan båt d v s passiva
3.          MP    enskilda vuxna som ansökt om medlemskap
4           MH   hedersmedlem 
Ansökan om medlemskap görs till kategori 1.
Alla som registrerats i klubbens matrikel är medlemmar med tillhörighet till någon av ovan 4 kategorier.
Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom ska fattas på års eller annat föreningsmöte. Av kallelsen ska framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
Medsökande som registreras på ansökningsblanketten har rösträtt och är valbar till styrelse och kommittéer. Om medlem beslutar att utträda ur klubben eller blir utesluten ur klubben utträder/utesluts även medsökande. Medsökande till medlem kan ej överta medlemmens medlemskap.

2.3                 Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet. Nyckel lämnas mot deposition endast till medlem i kategori MMB och MH. Presumtiva medlemmar i kategori
MP får inte kvittera nyckel mot deposition. Passiva medlemmar i kategori MUB ska lämna tillbaka nyckel mot deposition i retur.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning, Rätt till hamn- och eller uppläggningsplats vid båtbyte begränsas av tillgängliga anordningar och utrustning. se 12 Hamn och uppläggningsanläggningar
Medlem med båt i klubben ska tilldelas parkeringstillstånd för klubbens arrenderade parkeringsplatser vid Kvarnholmsvägen.

 

2.4                 Skyldigheter

Medlem har genom ansökan och avtal förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter/FBKregler och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem med båt ska tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem ska utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.
Medlems båt ska vara försäkrad.
Medlem får under inga omständigheter hyra ut sin plats för båten i andra hand.

2.5                 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.
Om medlem beslutar att utträda ur klubben eller blir utesluten ur klubben utträder/utesluts även medsökande, se 2.2 Medlemskategorier.
Om medlem beslutar att utträda eller blir utesluten ur klubben ska båten fraktas bort från klubbens område. Hur snart båten ska fraktas bort från klubben anges i 2.8 Skyldighet att frakta bort båt…

2.6                 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem uteslutas ur klubben om medlem
 • motverkar klubbens syften
•  skadar klubbens intressen
•  åsidosätter klubbens stadgar och ordningsregler/FBKregler
•  inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
•  gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom
   klubben att dess anseende äventyras.
På föreningsmöte ska framgå att ett uteslutningsärende ska behandlas. Medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse ska även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.
Medlem som uteslutits ska snarast flytta sin båt, se 2.8 Skyldighet att frakta bort båt…

 

2.8                 Skyldighet att frakta bort båt från klubben

Om medlem begär att uteslutas ur klubben eller om klubben – enligt stadgarna – uteslutit medlem,  
se 2.6 Utträde & 2.7 Uteslutning har medlemmen skyldighet att snarast frakta bort sin båt.
Klubbens ordningsregler/FBKregler fastställer när båten senast skall var borta från klubbens hamnområde.
Klubbens ordningsregler/FBKregler fastställer även hur styrelsen skall agera om medlem inte fraktar bort båten från klubbens område. Styrelsen skall följa de lagar och regler som gäller men utnyttja den
hjälp som finns att få från myndigheter.
Medlemmen meddelas - på den/de adresser som medlem lämnat till matrikeln.

 

§ 3                 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är ordinarie möten – föreningsmöten - såsom årsmöte och höstmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten.

 

§ 4                 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 april t o m 31 mars.

 

§ 5                 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

 

§ 6                 Betalning

Fakturerade avgifter eller per e-post meddelade avgifter ska vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan eller mailet.
Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturans eller mailets datum.
Till medlem av kategori MMB skickas ingen faktura utan medlem ska -inom 1 månad efter årsmötet- betala beslutad avgift till klubbens konto.
Om avgifterna inte inkommit i tid ska medlem påminnas via e-post, telefonsamtal eller brev. Utebliven betalning och nonchalerande av 2 påminnelser minst med 14 dagars mellanrum räknat från angivet betaldatum innebär att medlem åläggs pliktavgift. Klubbens ordningsregler/FBKregler fastställer pliktavgifterna.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben, se 2.6 Utträde & 2.7 Uteslutning.

 

§ 7                 Föreningsmöten

7.1                 Antal möten

Förutom årsmöte ska 1 ordinarie föreningsmöte – höstmötet - hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2                 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte ska vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelsen sker via e-post till dem som uppgett e-postadress i sin anmälan till matrikeln eller per post till den, som inte har e-postadress.

7.3                 Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, ska senast 3 veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan ska även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4                 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
•  Fastställande av röstlängd för mötet
•  Fråga om mötet är behörigen utlyst
•  Fastställande av dagordning
•  Val av ordförande och sekreterare för mötet
•  Val av protokolljusterare och rösträknare
•  Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
•  Revisorernas berättelse
•  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•  Propositioner och motioner
•  Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
•  Val av styrelse
•  Val av revisorer
•  Val av valberedning eller fastställande att styrelsen nominerar och framlägger förslag på nomineringar.
•  Övriga val

7.5                 Övriga ordinarie föreningsmöten

Höstmötet bör hållas i november månad.

7.6                 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 2 av klubbens medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.7                 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem, som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Varje medsökande till denne medlem har också rösträtt.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8                 Styrelse och förvaltning

8.1                 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten, varvskapten, slipförman, vice slipförman och klubbmästare. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år. Ordförande, kassör, varvskapten och slipförman väljs jämna år, vice ordförande, sekreterare, hamnkapten, vice slipförman och klubbmästare väljs udda år.

8.2                 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 6 gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
•  Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
•  Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen ska dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos ordföranden.
•  Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
•  Representera klubben.
•  Förvalta klubbens egendom och medel.
•  Sköta kontakter med kommun
•  Ansvara för att miljö- och avfallsplaner upprättas
•  På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

8.3                  Styrelsens arbetsfördelning

Ordförande
ska opartiskt leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som klubbens föreningsmöten, justera protokoll, tillse att alla beslut verkställs och att stadgarna efterlevs samt vid behov representera klubben. Ordförande ska verka för att ställda krav mot klubben från kommun och stat bemöts korrekt. Ordförande ser till att  miljöarbetet efterlevs. Ordförande kallar till klubbens styrelse- och förenings-möten.
Vice ordförande
ska vid behov ersätta / vara behjälplig ordförande. 
Sekreterare
ska ombesörja klubbens korrespondens och vid styrelsens möten föra noggranna protokoll. Sekreteraren upprättar vaktlistorna. Om vakten görs i samarbete med grannklubbarna ska sekreteraren delta i möten med grannklubbarna och överenskomma om vakten. Administrerar medlemmarnas förvaringsskåp
Kassör
ska föra fullständig matrikel över medlemmarna, uppbära alla avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa samt däröver föra noggranna räkenskaper och i av klubben beslutad bankinrättning, insätta de medel som ej behövs för löpande utgifter. Ekonomisk ställning ska rapporteras till styrelsen på varje styrelse- och föreningsmöte, samt lämna uppgifter om medlemmarna som kan vara av vikt för någon i eller hela styrelsen, vari ingår absolut krav om att meddela om medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till klubben.
Hamnkapten
ska leda arbetet vid klubbens hamn, fördela hamnplatser, föredra ärenden som berör klubbens hamn vid styrelsens och klubbens möten. Hamnkapten ska tillse att utfärdade ordningsregler för hamn efterföljs. Hamnkapten ska ansvara för mark, byggnader, bryggor, samt vara klubbens materielförvaltare.
Vice hamnkapten
ska vid behov ersätta / vara behjälplig hamnkapten           
Varvskapten
ska leda arbetet vid klubbens uppläggningsanläggning, fördela uppläggningsplatser, mottaga anmälningar om uppläggning och sjösättning, handha uppläggning och sjösättning, tillse att ordningsregler för uppläggningsområdet efterföljes, samt vid styrelsens och klubbens möten föredra ärenden som berör klubbens uppläggningsområde. Varvskapten ska ansvara för mobilkran. Ska leda arbetet med och vid klubbens slip
Vice varvskapten
ska vid behov ersätta / vara behjälplig varvskapten
Klubbmästare
ska handha nyckeldepositioner och vimplar. Klubbmästaren handhar inköp till kök, samt hygienartiklar och trivseldetaljer. Klubbmästaren ska ordna förtäring vid arbetspliktade dagar och vid alla möten. Klubbmästare handhar egen kassa och rapporterar till kassören.

Kommittéverksamhet

Styrelsen kan vid behov inrätta kommittéer för olika verksamheter.

 

Firmateckning                    

Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör, var för sig. Klubbens bank- och postgirokonto tecknas av kassören ensam upp till 20.000 kronor. Vid belopp därutöver sker teckning förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör, två i förening. Kommittéerna tecknas av kommittéordförande och ordförande eller två i förening.

 

§ 9                 Revisorer

Klubben ska revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna ska granska om styrelsen verkat för att beslut om budget och inriktning av verksamhet har följts.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

§ 10                Valberedning 

Valberedningen bestående av 2 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och 1 suppleant väljes av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
•  Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
•  Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
•  Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
•  Presentera alla kandidater även på höstmötet för diskussion.
•  Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.
Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.
Alternativt beslutas på årsmöte att valberedning ersätts av styrelsens nomineringsmöten (se § 11).

§ 11               Nomineringsmöten (ersätter valberedning)

Nomineringsmöten hålls av sittande styrelse. Styrelsens uppgift om nomineringen är att:
•  Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
•  Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
•  Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
•  Presentera alla kandidater även på höstmötet för diskussion.
•  Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.
Styrelsens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

 

§ 12                Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.
Hamn- och uppläggningsområde är avsedda till att utgöra sommar- respektive vinterplats för klubbmedlemmarnas båtar. Rätt till hamn- och eller uppläggningsplats vid båtbyte begränsas av tillgängliga anordningar och utrustning.
I mån av utrymme kan även annan än medlem erhålla plats mot erläggande av fastställd avgift.
Medlem är skyldig att infinna sig på hamn- & varvskaptens kallelse för att delta i förekommande arbeten på klubbens områden. Båt ska vara försäkrad. Gällande ordningsföreskrifter/FBKregler för hamn och uppläggningsområde ska följas.

 

§ 13                Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§ 14                Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta ska framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats, ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.